Regulamin FTS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI Free TrackSystem WERSJA 1.0.2

SZCZEGÓŁOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA SPEDYCJA TRACK.SYSTEM WYKORZYSTYWANEGO W RAMACH USŁUGI STS.FREE, OKREŚLONE SĄ W UMOWIE LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA SPEDYCJA TRACK SYSTEM.

1. DEFINICJE

1.1 inGenero oznacza In-genero Sp. z o.o.,

1.2. Użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nabyła Urządzenie w celu skorzystania z usługi Free TrackSystem,

1.3. Oprogramowanie oznacza oprogramowanie TrackSystem, stanowiące zintegrowany system informatycznych będący własnością, obsługiwany i udostępniany Użytkownikom przez inGenero, służący do gromadzenia i wizualizacji informacji eksploatacyjnych pochodzących z Urządzeń.

1.4. Urządzenie oznacza zestaw komponentów elektronicznych składający się z:

1.4.1. urządzenia lokalizacyjno-komunikacyjnego, przygotowanego do współpracy z Oprogramowaniem, sprzedawanego przez inGenero lub inny wskazany przez inGenero podmiot,

1.4.2. akcesoriów niezbędnych do podłączenia Urządzenia (kostka przyłączeniowa z przewodami, antena GPS, antena GSM),

1.4.3. karty SIM operatora wybranego przez inGenero, przeznaczonej wyłącznie do transmisji danych do Oprogramowania.

2. DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA

2.1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Oprogramowania wyłącznie po nabyciu Urządzeń od inGenero lub wskazanego przez inGenero podmiotu. Lista urządzeń obsługiwanych przez system znajduje się na stronie www.in-genero.pl. Instrukcje użytkownika oraz opisy systemu i urządzeń oraz dostępnych komend umieszczono pod adresem: www.in-genero.pl

3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

3.1. W celu uzyskania dostępu do Oprogramowania, Użytkownik musi dokonać procesu rejestracji poprzez wysłanie email na adres support@in-genero.com

3.2. Po weryfikacji danych osobowych podanych przez Użytkownika w mailu, inGenero udziela Użytkownikowi dostępu do Oprogramowania, przyporządkowując do profilu Użytkownika nabyte przez niego Urządzenia, udzielając Użytkownikowi dostępu do informacji eksploatacyjnych przesyłanych z tych Urządzeń.

3.3. Użytkownik otrzymuje konto, na którym może mieć do trzech urządzeń na okres 12 tygodni. Po tym okresie czasu In-genero będzie naliczało opłaty miesięczne zgodnie z cennikiem usług. Obecnie jest to kwota 20 zł brutto miesięcznie za jedno aktywne urządzenie. 

3.4. Konto użytkownika może zostać usunięte w przypadku braku aktywności urządzenia lub logowania użytkownika przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. Konto usunięte nie może być ponownie zarejestrowane bez zakupienia nowego urządzenia lub uiszczenia opłaty aktywacyjnej podanej w cenniku usług.

4. SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

4.1. Po otrzymaniu dostępu do Oprogramowania Użytkownik uzyskuje prawo do dodania kupionych Urządzeń do swojego profilu w Oprogramowaniu. Użytkownik wersji free nie ma możliwości dokonywania zmian w nazwie urządzenia oraz jego opisu.

4.2. Użytkownik nie może używać systemu w celach komercyjnych lub w celach wspomagających biznes. System jest wyłącznie dla użytkowników domowych oraz rodzinnych. W przypadku złamania tej zasady In-genero zastrzega sobie prawo do zablokowania konta i naliczenia opłat zgodnie z cennikiem ogólnym.

4.3. inGenero zastrzega sobie prawdo do ograniczenia możliwości wprowadzania zmian w niektórych elementach opisu Urządzeń, w celu zachowania porządku oraz kontroli nad nazewnictwem Urządzeń w Oprogramowaniu.

4.4. InGenero zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Urządzeń do 3 szt. na Użytkownika. Istnieje możliwość posiadania większej ilości urządzeń na koncie, ale jest to już odpłatne zgodnie z cennikiem ogólnym.

4.5 Zgłoszenia awarii i nieprawidłowości w systemie należy zgłaszać mailowo pod adresem: support@in-genero.com.

4.6 Wsparcie techniczne dla użytkowników jest realizowane w terminie: 30 dni od daty zgłoszenia w godzinach 9-15.

5. DOSTĘP DO INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH Z URZĄDZEŃ

5.1. W ramach usługi Free TrackSystem Oprogramowanie umożliwia Użytkownikowi obserwację:

5.1.1. Udostępnianych przez moduł GPS zainstalowany w Urządzeniu i przesłanych do Oprogramowania, przez moduł GSM zainstalowany w Urządzeniu, następujących informacji eksploatacyjnych pojazdu:

5.1.2. bieżącego położenia Urządzenia,

5.1.3. ilości rozpoznanych przez moduł GPS satelitów,

5.1.4. szacowanej przez moduł GPS prędkości Urządzenia,

5.1.5. szacowanym przez moduł GPS kierunku poruszania się Urządzenia,

5.1.6. szacowanej przez moduł GPS ilości przebytej przez Urządzenie odległości.

5.2. W ramach usługi Free TrackSystem informacje eksploatacyjne przysłane z Urządzenia do Oprogramowania, udostępniane są przez kolejnych 30 dni od ich przesłania.

6. FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA SPEDYCJA TRACK SYSTEM.

6.1. W ramach usługi Free TrackSystem Urządzenie przesyła do Oprogramowania informacje eksploatacyjne co 15 sekund, wyłącznie w podczas przebywania Urządzenia w zasięgu sygnału GPRS macierzystej sieci GSM operatora wybranego przez inGenero, wyłącznie w ramach opłaconego w cenie Urządzenia pakietu transmisji danych w technologii GPRS, wynoszącego 15MB.

6.2. W ramach usługi Free TrackSystem Użytkownik ma dostęp do następującej funkcjonalności TrackSystem:

6.2.1. Wizualizacja na mapie Polski i  Europy bieżącej pozycji Urządzenia,

6.2.2. Wyświetlanie adresu bieżącej pozycji Urządzenia,

6.2.3. Wizualizacja historycznej pozycji Urządzenia wraz z animacją jej zmian,

6.2.4. Definiowanie na mapie punktów interesujących dla Użytkownika,

6.2.5. Definiowanie alarmów oraz możliwości zdalnego odcięcia zapłonu (o ile instalacja urządzenia na to pozwala).

6.2.6. Zmiana podstawowych ustawień TrackSystem.

7. OPŁATY WLICZONE W CENĘ URZĄDZENIA

7.1. W cenie Urządzenia inGenero zawarło opłaty za:

7.1.1. Urządzenie,

7.1.2. Składowanie danych przez okres 30 dni.

7.1.3. Dostęp do serwera map wybranego i udostępnianego przez inGenero na 12 miesięcy od dnia aktywacji konta.

7.2. W ramach usługi Free TrackSystem inGenero nie udostępnia Użytkownikowi informacji o numerze PIN karty SIM działającej w Urządzeniu.

7.3. W ramach usługi Free TrackSystem inGenero nie udostępnia żadnej inne funkcjonalności karty SIM poza wysyłaniem informacji eksploatacyjnych z Urządzenia do Oprogramowania, wyłącznie w APN inGenero oraz wyłącznie podczas przebywania Urządzenia w zasięgu sygnału GPRS macierzystej sieci operatora wybranego przez inGenero.

8. OPŁATY DODATKOWE – CENNIK OGÓLNY.

8.1. Po zakończeniu każdego 12-tygodniowego okresu wykorzystywania usługi Free TrackSystem, Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia, na rzecz inGenero, opłaty w wysokości 20 zł z Vat za urządzenie na miesiąc, za dostęp do serwera map wybranego, utrzymywanego oraz udostępnianego przez inGenero.

8.2. Powyższa opłata będzie naliczana i płatna jednorazowo, z góry za kolejne 30 dni wykorzystywania usługi Free TrackSystem. Brak uiszczenia opłaty do 7-go dnia usługi spowoduje blokadę konta, a po okresie 21 dni usunięcie konta wraz z urządzeniem. Ponowne podłączenie jest możliwe po dokonaniu opłaty aktywacyjnej w wysokości 40 zł miesięcznie.

8.3 Opłata za wykorzystywanie systemu w celach biznesowych: 20 zł z VAT za urządzenie na okres 30 dni. Licząc od dnia aktywacji urządzenia w systemie.

8.4 Opłata za każde dodatkowe urządzenie powyżej limitu: 20 zł z VAT za urządzenie na okres 30 dni. Licząc od dnia aktywacji urządzenia w systemie.

8.5 Opłata za ponowną rejestrację użytkownika / urządzenia: 40 zł z VAT.